Strony

1. Osoba fizyczna lub prawna wypożyczająca samochód, zwana jest dalej – Wynajmującym,

2. SIS-CAR Hubert Stankiewicz z siedzibą 02-778 Warszawa, ul. Filipiny Płaskowickiej 44/194, NIP: 521-302-87-69 , zwana jest  dalej – Wypożyczalnią,

 

Informacje ogólne

3. Warunkiem korzystania z rezerwacji On Line jest akceptacja wszystkich podanych niżej warunków niniejszego regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Wynajmującym a Wypożyczalnią,

4. Wynajmujący oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań a akceptując Regulamin przyjmuje odpowiedzialność za podejmowane czynności wynikające z rezerwacji On Line,

5. Z uwagi na możliwość wystąpienia podczas dokonywania rezerwacji On Line przeszkód technicznych, w szczególności: usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia, SIS-CAR zastrzega że otrzymane wyniki wyszukiwania, które nie zostaną niezwłocznie potwierdzone przez SIS-CAR dokonaniem rezerwacji, nie stworzą po stronie Wynajmującego roszczenia o zawarcie umowy zarezerwowania samochodu,

6. Warunkiem skorzystania z rezerwacji On Line jest wyrażenie zgody przez Wynajmującego na przetwarzanie danych osobowych przez SIS-CAR do celów niezbędnych z rezerwacją On Line i zawarciem umowy najmu,

 

Wynajmujący

7. Pojazd może być użytkowany wyłącznie przez Wynajmującego lub wskazaną przez niego w umowie osobę kierującą

8. Wynajmujący i wskazana przez niego osoba kierująca muszą spełniać poniższe warunki w dniu wynajęcia samochodu:

a. Mieć ukończone 21 lat i posiadać prawo jazdy co najmniej 1 rok ważne na terytorium RP,

b. W przypadku jeżeli Wynajmującym jest osoba fizyczna musi mieć ważny dowód osobisty lub paszport,

c. Jeżeli Wynajmującym jest osoba prawna do wypożyczenia  potrzebne są następujące dokumenty założycielskie firmy (Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, aktualny wypis z rejestru KRS) oraz dokumenty osób upoważnionych do kierowania pojazdem.

 

Rezerwacja samochodu On Line 

9.  Wynajmujący rozpoczyna proces rezerwacji samochodu poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.sis-car.com.pl

Po wypełnieniu formularza klient dokonuje wyboru jednego z interesujących go samochodów oraz podaje dane do umowy.

W terminie 12 godzin od wysłania zgłoszenia rezerwacyjnego wypożyczalnia SIS-CAR skontaktuje się z Wynajmującym w celu potwierdzenia dostępności samochodu.

10. Umowa Najmu zostanie zawarta po pozytywnym zweryfikowaniu przez Wypożyczalnię danych wynajmującego. W przypadku negatywnej weryfikacji Wypożyczalnia ma możliwość odstąpienia od zawarcia umowy a najemca nie będzie rościł pretensji z tego tytułu.

11. W razie niemożności dostarczenia przez Wypożyczalnię samochodu zgodnego z potwierdzoną przez Wypożyczalnię rezerwacją, Wypożyczalnia wynajmie Wynajmującemu samochód tej samej lub wyższej klasy z zastosowaniem tej samej stawki, na którą została złożona rezerwacja. Powyższa zmiana nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 

Wynajem i użytkowanie pojazdu

12. Wynajmujący oświadcza, że otrzymał pojazd w dobrym stanie technicznym, czysty, wraz z kompletnym wyposażeniem i zobowiązuje się zwrócić go w określonym umową czasie i miejscu w nie pogorszonym stanie. 

13. Wynajmujący zobowiązany jest do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu a w szczególności do:

a. posiadania przy sobie dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym.

b. zabezpieczania pojazdu przed kradzieżą - to jest zamykanie go na zamek i każdorazowe zabieranie dowodu rejestracyjnego oraz kluczyków,

c. sprawdzanie stanu technicznego w szczególności - uzupełnianie płynu chłodniczego, oleju silnikowego, płynu do spryskiwaczy, ciśnienia w oponach, stanu ogumienia oraz innych płynów eksploatacyjnych.

d. kontroli sprawności świateł i ewentualnej wymiany żarówek.

14. Wynajmujący zobowiązuje się przestrzegać przepisów ruchu drogowego

15. Zabrania się użyczania samochodu osobom trzecim nie wskazanym w umowie jako osoby współkierujące.

16. Samochód nie może uczestniczyć w rajdach samochodowych lub innych zawodach sportowych. Nie może być wykorzystywany do nauki jazdy.

17. Wynajmujący lub osoba przez niego wskazana (współkierująca) nie może opuścić terytorium RP bez wiedzy Wypożyczalni.

18. Wynajmujący odpowiada za wszystkie wykroczenia i zdarzenia drogowe mające miejsce podczas wynajmu.

19. Wypożyczalnia udostępni dane Wynajmującego wszystkim organom ścigania na ich prośbę a w szczególności Policji i Straży Miejskiej.

20. Zabrania się palenia tytoniu w pojeździe. Jeżeli w momencie zwrotu stwierdzone zostanie naruszenie tego ustalenia Wynajmujący zostanie obciążony kosztami zgodnie z wykazem kosztów dodatkowych i kar.

21. Wypożyczalnia przekazuje samochód Wypożyczającemu z pełnym bakiem, czysty z zewnątrz, wysprzątany w środku i z takim powinien być zwrócony.

 

Płatności i kaucja

22. Płatność za wynajem dokonywana jest z góry za cały okres przed wydaniem pojazdu.

23. Podane ceny obejmują pełne ubezpieczenie (AC, OC, NW) obowiązujące na terenie RP z udziałem własnym w szkodzie wynoszącym 1000 zł

24. Płatność za wynajem może być dokonywana w trzech formach:

a. On line karta/przelew

b. Karta na miejscu

c. Gotówka na miejscu (kaucja blokowana na karcie)

d. W przypadku płatności on line lub kartą kaucja może być wpłacona gotówką.

25. Przy podpisaniu umowy Wynajmujący wpłaca Wypożyczalni kaucję, która stanowi finansowe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wypożyczalni wobec Wynajmującego lecz nie stanowi górnej jego granicy.

 

Zwrot pojazdu

26. Pojazd w momencie zwrotu powinien być czysty i zatankowany do pełna chyba że strony w umowie postanowiły inaczej.  W przeciwnym razie Wynajmujący zostanie obciążony kosztami zgodnie z wykazem kosztów dodatkowych.

27. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 59 minut jest bezpłatne. Zwrot samochodu po tym czasie powoduje naliczenie kolejnej pełnej doby,

28. Jeżeli Wynajmujący nie zwróci pojazdu w ciągu 12 godzin od ustalanego terminu zwrotu i nie poinformuje o tym Wypożyczalni, Wypożyczalnia poinformuje organy ścigania o kradzieży pojazdu i naliczy trzykrotną stawkę dobową za każdy dzień zwłoki.

29. W przypadku gdy Wynajmujący odda pojazd przed terminem zawartym w umowie, zwrot pieniędzy nie będzie możliwy chyba że strony postanowią inaczej.

30. Nieodłącznym elementem zwrotu pojazdu jest wypełnienie protokołu przekazania/zdania pojazdu, w którym zostanie określony stan pojazdu po wynajmie. Jeżeli stan samochodu będzie odbiegał od tego, w którym samochód był użyczany Wypożyczalnia ma prawo do zatrzymania kaucji.

31. Kaucja oddawana jest w momencie zwrotu nieuszkodzonego pojazdu z kompletnym wyposażeniem oraz dokumentami pojazdu w określonym umową czasie i miejscu.

 

Uszkodzenie lub utrata pojazdu

32. Jeżeli pojazd zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym, o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu. Poza powyższym nie przysługują Wynajmującemu inne roszczenia w stosunku do Wypożyczalni spowodowane awarią. 

33. Jeżeli pojazd zostanie uszkodzony w wyniku kolizji drogowej spowodowanej przez osoby trzecie, wówczas Wynajmujący jest zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia o tym fakcie Wypożyczalni, wezwanie Policji na miejsce zdarzenia oraz uzyskanie danych sprawcy. Wypożyczający zostaje zwolniony z odpowiedzialności za zdarzenie w przypadku gdy Policja potwierdzi winę sprawcy.

34. W razie kradzieży samochodu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku, obowiązkiem Wynajmującego jest bez zbędnej zwłoki powiadomienie o tym fakcie Policji oraz Wypożyczalnię dzwoniąc pod numer +48 690-804-805. Dodatkowo Wynajmujący zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń i Wypożyczalnią w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu i dokumentu tożsamości oraz oświadczenie o trzeźwości w chwili zdarzenia. W przypadku kradzieży samochodu Wynajmujący zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty do Wypożyczalni.

35. Wynajmujący odpowiedzialny jest w pełni finansowo za wszystkie szkody nie objęte ubezpieczeniem AC.

36. Wynajmujący ponosi pełna odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód wynikłych na skutek prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, lub pod wpływem narkotyków oraz innych środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie pojazdu.

37. W przypadku szkody z winy innego użytkownika ruchu, Wypożyczalnia ma prawo do zatrzymania kaucji do czasu niebudzącego wątpliwości orzeczenia o winie przez właściwy organ lub wypłaty odszkodowań przez ubezpieczenie OC sprawcy. W przypadku szkody z winy Wynajmującego, Wypożyczalnia ma prawo do zatrzymania kaucji. Szkody do wysokości kaucji będą z niej potrącane w całości. 

 

Koszty dodatkowe oraz kary umowne

38. Wynajmujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych oraz kar umownych oraz rozliczenie ich z kaucji jako zaliczki kosztów dodatkowych:

a. zwrot brudnego pojazdu z zewnątrz – 50 zł

b. zwrot brudnego pojazdu wewnątrz – 50 zł

c. zwrot pojazdu z mniejszą ilością paliwa – koszt paliwa powiększony o 30zł opłaty manipulacyjnej.

d. zgubienie kluczyków lub pilota do alarmu – 1000 zł

e. zgubienie dowodu rejestracyjnego lub potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia – 400 zł

f. nie stosowanie się do zakazu palenia tytoniu w samochodzie - 400 zł

g. celowe lub wynikające z rażącego niedbalstwa uszkodzenie wypożyczonego pojazdu – 300zł

h. przywłaszczenie lub zmiana części i elementów pojazdu – 300 zł

i. holowanie innego pojazdu – 300 zł

j. wyjazd zagraniczny nie zgłoszony Wypożyczalni do krajów UE – 800 zł

k. wyjazd zagraniczny nie zgłoszony Wypożyczalni do krajów poza UE – 2000 zł

l. używanie pojazdu nie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do celów sportowych 1000 zł

m. opłata administracyjna za szkodę rozliczaną w ciężar polisy Auto Casco wynajętego auta 1000 zł

n. przekroczenie ustalonego limitu kilometrów będzie rozliczone wedle stawki 1km = 0,2 zł

o. udzielenie informacji o użytkowniku pojazdu dot. popełnienia wykroczenia na wniosek organów administracji państwowej i innych podmiotów – 70zł

 

 

 

DODATKOWE OPCJE W SYSTEMIE REZERWACJI ON LINE

 

Nazwa

Cena / dzień

Cena max

 

Fotelik dziecięcy (0-13 KG)

10 zł

80 zł

 

Fotelik dziecięcy (13-18 KG)

10 zł

80 zł

 

Fotelik dziecięcy (18-36 KG)

10 zł

80 zł

 

Podstawka (siedzisko ) dla dziecka

0 zł

0 zł

 

GPS

10 zł

80 zł

 

Dodatkowy kierowca

5 zł

50 zł

 

Wyjazd za graniczny (kraje UE)

100 zł

100 zł

 

Dodatkowe ubezpieczenie (zniesienie udziału własnego w szkodzie) min 120 zł

30 zł

 

 

Możliwość oddania brudnego samochodu (mycie)

40 zł

40 zł

 

 

OPCJE PODSTAWIENIA / ZWROTU SAMOCHODU

Nazwa

Cena

Siedziba SIS-CAR ( ul. Płaskowickiej 44)

0 zł

Metro Imielin

0 zł

Metro Wilanowska

0 zł

Lotnisko Okęcie

30 zł

Lotnisko Modlin

99 zł

Dworzec Centralny Warszawa

35 zł

Dworzec Zachodni Warszawa

35 zł

Dworzec Wschodni Warszawa

35 zł

Wskazany adres w Warszawie (I strefa miejska)

35 zł

Wskazany adres w Warszawie (II strefa miejska)

99 zł

Okolice Warszawy (do 60 km)

150 zł

 

 

 

DOPŁATY DO OBSŁUGI POZA GODZINAMI PRACY BIURA

 

Nazwa

Cena

 

Obsługa w godzinach porannych (od 6 do 8 rano)

30 zł

 

Obsługa w godzinach wieczornych (od 18 do 22)

30 zł

 

Obsługa w godzinach nocnych (od 22 do 6 rano)

60 zł

 

Anulowanie rezerwacji
39. W celu anulowania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@sis-car.pl podając nr rezerwacji.
a. W przypadku anulowania rezerwacji do 48h przed planowana godziną rozpoczęcia najmu, wpłacone środki zostaną zwrócone na konto Wynajmującego,
b. W przypadku anulowania rezerwacji w okresie mniejszym niż 48h przed planowaną godziną rozpoczęcia najmu pobiera się opłatę administracyjna wysokości 100 zł a pozostała część wpłaconych środków zostanie zwrócona na konto wynajmującego,
c. W przypadku braku anulowania rezerwacji i nie odebrania auta pobiera się opłatę administracyjna wysokości 150 zł plus koszt podstawienia a pozostała część wpłaconych środków zostanie zwrócona na konto wynajmującego,

 

Postanowienia końcowe
40. Wszystkie ceny wymienione w regulaminie oraz na stronie www.sis-car.com.pl są cenami brutto.
41. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
42. Umowa składa się z:
a. Umowy najmu
b. Protokołu przekazania/zdania
c.      Regulamin najmu samochodów oraz rezerwacji On Line w  SIS-CAR 
43. Za złamanie któregokolwiek z niniejszych warunków Wypożyczalnia ma prawo zatrzymać część lub całość kaucji zgodnie z wykazem kosztów dodatkowych i kar umownych
44. Sądem właściwym dla rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Wypożyczalni
45. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi regulaminem oraz, że jest on dla mnie zrozumiały i w pełni go akceptuję

Strony

1.     Osoba fizyczna lub prawna wypożyczająca samochód, zwana jest dalej – Wynajmującym,

2.     SIS-CAR Hubert Stankiewicz z siedzibą 02-778 Warszawa, ul. Filipiny Płaskowickiej 44/194, NIP: 521-302-87-69 , zwana jest  dalej – Wypożyczalnią,

 

Informacje ogólne 

3.     Warunkiem korzystania z rezerwacji On Line jest akceptacja wszystkich podanych niżej warunków niniejszego regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Wynajmującym a Wypożyczalnią,

4.     Wynajmujący oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań a akceptując Regulamin przyjmuje odpowiedzialność za podejmowane czynności wynikające z rezerwacji On Line,

5.     Z uwagi na możliwość wystąpienia podczas dokonywania rezerwacji On Line przeszkód technicznych, w szczególności: usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia, SIS-CAR zastrzega że otrzymane wyniki wyszukiwania, które nie zostaną niezwłocznie potwierdzone przez SIS-CAR dokonaniem rezerwacji, nie stworzą po stronie Wynajmującego roszczenia o zawarcie umowy zarezerwowania samochodu,